Tváře naší komunální politiky V.

Ing. Libuše Vítková /SNK Polná – Dobrá adresa/ během letošního roku zpovídala lídry a vlivné osobnosti polenských stran a hnutí. Mluvili o Polné současné i o volebních programech do nastávajících komunálních voleb.
Rozhovory byly postupně zveřejňovány v Polenském zpravodaji.
Své názory a představy o dalším vývoji města Polná postupně sdělili:
Pavel Vencovský – ODS, Mgr. Vlastimil Matula – SNK Nezávislí pro Polnou, Mgr. Roman Vařejčka – SNK Společně pro Polnou, Mgr. Marie Tvrdíková – KDU-ČSL.
Ing. Libuše Vítková nazvala tento seriál rozhovorů Tváře komunální politiky I – V.
Páté pokračování vychází v říjnovém Polenském zpravodaji. Tentokrát spolu o polenské komunální politice a výhledech do dalšího volebního období rozmlouvala ženská část našeho SNK Polná – Dobrá adresa: Ing. Libuše Vítková zpovídala Libuši Kubovou.

Paní Libuše Kubová je spolumajitelkou knihkupectví. Roku 2014 byla zvolena do rady města, od roku 2010 zasedá v městském zastupitelstvu. Je zakladatelkou a koordinátorkou farmářských trhů. Stála u zrodu SNK Polná – Dobrá adresa.

Libo, v roce 2010 jsi přišla s tím, že dáváš dohromady skupinu lidi, kterým Polná není lhostejná, jsou tu doma a chtějí pro to své „doma“ něco dělat. Co Tě přivedlo k této myšlence?

S odstupem času mohu říci, že se Polná – Dobrá adresa začala formovat již v roce 2008, tehdy jsme samozřejmě netušili, že bychom mohli vstoupit do komunální politiky, ale jednali jsme jako občané, kterým není lhostejný další vývoj Polné. Z novin jsme se dozvěděli, že australská firma má velký zájem otevřít v katastru Polné a okolí důl na těžbu uranu. Australané potřebovali na průzkum povolení od zastupitelstva obce. Ze strany zastupitelstva jsme však neměli žádné informace o tom, jak se k povolení postaví. Proběhlo jednání v kině, kde byli zástupci australské firmy a starostové dotčených obcí. Z vystoupení polenského starosty, tehdejšího i nynějšího, nám vyplynulo, že není kategoricky proti a konečný verdikt vydá zastupitelstvo na svém jednání. S Ing. Ivanem Klusáčkem jsme připravili petici a během velice krátké doby jsme sesbírali více jak 1500 podpisů. Na zastupitelstvo přišlo tolik občanů, že muselo být přemístěno do sálu u Slovana. Australská firma povolení zastupitelstva nedostala. Bohužel, otázka těžby uranu neskončila, nyní chce těžit stát. V postoji Polné nastal výrazný posun a zastupitelé města vydali usnesení a memorandum proti průzkumu a těžbě. Důležité je, a na tom mají velký podíl zvolení zástupci Dobré adresy, že se spojila s ostatními dotčenými obcemi a byl ustanoven právní zástupce Mgr. et Bc. Kliment, který je v boji proti těžbě uranu opravdu aktivní.
Dalším impulsem, proč vstoupit do komunální politiky, byl rok 2010, kdy vedení města uvažovalo o změně územního plánu v lokalitě autobusového nádraží, tedy v historickém centru. Chtělo zde vybudovat supermarket. To byla ta pověstná změna územního plánu č. 8. Tehdejší zastupitelé změnu odhlasovali. Protože se supermarketem v centru města opravdu nesouhlasím, jedinou cestou, jak se pokusit výstavbu zastavit, bylo vstoupit do komunální politiky. SNK Polná – Dobrá adresa se zformovalo velice rychle. Nakonec, víš to sama.

První roky jsou vždy těžké. Člověk se učí, zjistí, že představy a realita se liší. Dokázala ses přizpůsobit?

Přizpůsobuje se těžko. V polenské radě kromě starosty a místostarosty sedí také vedoucí pracovníci městských organizací. Připadáš si pak jako na poradě vedení městského úřadu, nikoli na zasedání městské samosprávy.

Patříš k opozičním zastupitelům. Znám Tě jako empatického člověka, člověka s chutí pracovat a udělat něco pro Polnou. Zároveň vím, že neslevuješ ze svých názorů a postojů. Nemáš při současném menšinovém postavení opozice a direktivním vedení samosprávy města pocit marnosti? Je šance prosadit nějaké návrhy či vize?

Ano, jsme v menšině, ale hned po našem vstupu do zastupitelstva jsme prosadili farmářské trhy. Jako předsedkyni kulturní komise v letech 2010 – 2014 se mi podařilo, že se Polná aktivně přihlásila ke Dnům evropského dědictví. Do té doby byl postoj našeho města pouze symbolický. Víkend po polenské pouti, tedy v termínu Dnů evropského dědictví jsme s kulturní komisí umožnili návštěvníkům vstup do kostela sv. Kateřiny, sv. Barbory, kde proběhly koncerty a komentované prohlídky. Po dva roky mohli také zájemci nahlédnout do historických sklepení. Kulturní komise města v těchto aktivitách pokračuje a letos se realizovaly komentované prohlídky židovského hřbitova.
Některé naše návrhy potřebovaly uzrát. Už v roce 2010 jsme měli ve volebním programu mateřské centrum a klub pro náctileté. Tehdy se zastupitelstvo příliš „netvářilo“, ale v dalším volebním období obě zařízení v Polné vznikla. Také se nám podařilo prosadit odkup letní scény, aby město zbytečně neplatilo nájemné České obci sokolské ve výši 50.000,– Kč ročně. A tak si město koupilo zpět majetek, který mu historicky patřil. V příštím volebním období chceme požádat zastupitelstvo o schválení životaschopného projektu na využití této lokality.
Některé naše návrhy šly samozřejmě prosadit těžko. K nim patří právě výše zmíněná změna územního plánu č. 8, kterou bylo třeba zrušit. Mnohokrát jsme na zastupitelstvu diskutovali o nevhodném umístění supermarketu a nechávali hlasovat o zrušení změny územního plánu. Ale pak uzrál čas a zrušení bodu číslo 8. přednesl starosta a hned byly všechny hlasy pro. Inu, polenský folklor. Tohle je podle mne politikaření, těžko se s takovým přístupem ostatních zastupitelů smiřuji, ale v tomto případě vyhrála Polná.
Jedním z našich volebních bodů je i průhlednost hospodaření. Připravili jsme návrh, aby se Městský stadion stal organizační složkou města a byl odděleně rozpočtován. Dobře si pamatuji, že jsem tento návrh přednesla na prosincovém zasedání roku 2011 a pan starosta se mu hodně bránil. Návrh jsme podávali opětovně a samozřejmě neprosadili. Až v roce 2013, když tento návrh přednesl pan starosta, všichni ti, kteří byli proti, pro návrh pana starosty hlasovali. A tak je od 1. 1. 2014 Městský stadion odděleně rozpočtován. Každý, kdo má zájem, může zjistit, kolik je na toto zařízení uvolněno z městské pokladny. Například pro rok 2018 je na výdajové straně rozpočtováno 800.000,– Kč, příjmy tato organizace nemá. Chtěla bych poznamenat, že Městský stadion provozuje Slavoj Polná a oněch 800.000,– Kč není příspěvkem této sportovní organizaci, ale provozními náklady stadionu. Příspěvek pro Slavoj Polná je jinou položkou v rámci rozpočtu města. Mluvím o tom, nejen proto, abych přiblížila, že cesta některých našich návrhů byla dlouhá a někdy i trnitá, ale také proto, že je třeba podporovat i další sportovní a rekreační aktivity. Osobně mě mrzí, že byl zcela zamítnut můj návrh, aby v rámci rekonstrukce zimního stadionu (dnes multifunkčního sportovního zařízení) bylo počítáno s kluzištěm s chlazením, aby bylo možno v zimním měsících bruslit a hrát hokej, který má v Polné dlouhou tradici. S tvrzením, že by byl příliš drahý provoz, bylo toto zamítnuto. Neprosadila jsem ani vypracování analýzy nákladů stavby a následného provozu. Nyní máme pěkného kočkopsa za 8.000.000,– Kč, který byl na plochu bývalého stadionu umístěn podle nějakého projektu, který nevyužil možnosti lokality a ke všemu si nikdo nezabruslí. Nyní se hledá řešení, jak plochu zaledovat. Trochu drahý špás. Nezbývá mi, než si přát, aby se řešení našlo.
V zimě si nezabruslíš, v létě nevykoupeš. Máme sice pěkný areál U Pekla, ale do vody vstoupí málokdo. Jsme připraveni zahájit práce na přírodním koupališti. Vybrat vhodnou lokalitu, připravit projekt, hledat dotační titul. Pokud nebudou dotace vyhlášeny, navrhneme vázat finanční zůstatky roku tak, abychom si na koupaliště našetřili. V roce 2017 byl finanční zůstatek 16.000.000,– Kč.. Přírodní koupaliště v Třešti, otevřené v roce 2016 a patřící k nejkrásnějším v zemi, stálo 14.000.000,– Kč. Doufám, že problémem nebudou ani provozní náklady a budoucí zastupitelé budou štědří stejně jako v případě Městského stadionu.
Jsou samozřejmě návrhy, kdy čas ještě nedozrál. Zhruba před dvěma roky jsem na radě zaníceně hovořila o tom, že je třeba využít dotace na skupinové výsadby stromů a keřů podél cest. Argumentovala jsem tím, že Brzkov má krásnou alej a cesty okolo Polné a jejích místních částí jsou téměř holé. Dotace je poskytována ve výši 85 procent celkových nákladů. Vytipovala jsem i vhodné cesty. Návrh byl přijat velice dobře a starosta přislíbil, že město začne na realizaci projektu pracovat. Další rok jsem se průběžně ptala, jak přípravy probíhají. Podle pana starosty se na akci pracovalo a řešily se složité majetkoprávní vztahy kolem pozemků. Po roce jsem však zjistila, že se nic nedělo. Na počátku letošního roku jsem znovu na radě města předložila návrh na výsadbu stromů a keřů s tím, že mám vytipovaných sedm téměř holých městských cest a že by byla škoda, takto velkorysou dotaci nevyužít. A věci se pohnuly, možná i díky tomu, že tento rok je rokem komunálních voleb. Pan starosta se spojil s úřednicí z Agentury ochrany přírody, ta přijela a sdělila požadavky dotace. Vybrané lokality si s námi prohlédla. Vytipovala jsem dvě cesty za Zimovým rybníkem, jedna vede směrem na Zábornou, druhá je směrem do Hrbova, další cesta je za vodárnou, pak směrem na Nové Dvory. Další dvě vhodné cesty k osázení a dosázení jsou v Hrbově nad zemědělským areálem a poslední je silnice z Janovic na hlavní mezi Zábornou a Stají. Stromy by z převážné části měly být ovocné. Měl by vzniknout krásný krajinotvorný prvek a trasy pro pěší vycházky.

Nechtěla bych být jen kritická. Je třeba chválit za péči o kulturní památky a jejich úpravu. My bychom chtěli jen zvýšit jejich propagaci. Našim záměrem je rozmístit ve městě orientační tabule s mapou Polné, kde budou vyznačeny památky, zajímavá místa, přírodní lokality a bude upozorněno na osobnosti, které jsou s Polnou spojeny. Všichni oceňujeme, že máme dostatek míst v mateřských školách, pěkná dětská hřiště, budují se chodníky.

Je něco, co považuješ za svou prohru?

Mrzí mne, že jsme nedokázali přesvědčit zastupitelstvo, že kamery a sledování občanů v Polné nepotřebujeme. Kamery jsou dle mého názoru novodobý mor. Jsme sledováni téměř všude. Bydlíme na malém městě, uchovejme si zde kousek svobody bez Velkého bratra. Lepší než represe je vždy výchova. Děti, které umí smysluplně využívat svůj volný čas, najdou si své záliby a získají úctu k hodnotám a lidské práci, nebudou příštími vandaly. To je úkol pro rodiče, školy, zájmové kroužky i obec. Dobrá adresa nechce investovat do kamer, chce, aby každé dítě mohlo navštěvovat mimoškolní aktivity. Navrhujeme proto přispět každému dítěti částku 500,– korun na „kroužkovné“.

Polná v minulých obdobích nedokázala využít vypsané dotace ve správný čas. Zkrátka, zaspali jsme. Byly dotace na tělocvičny, na mateřské školky, sportovní areály, mohli jsme opravit Varhánkův ústav na spolkový dům. My jsme však začali budovat až v posledních letech, a to za pomoci úvěrů, tedy za své.

Libo, za týden proběhnou komunální volby. Co přeješ Polné Ty?

Všem přeji pevné zdraví a dobrou mysl. Polné onen pověstný čerstvý vítr. Už ho potřebuje. Opravme společně tvrzení Járy Cimrmana. Ne v Českých Budějovicích, ale v Polné bude chtít bydlet každý. Vážení spoluobčané, přijďte k volbám. Děkuji Vám.

Děkuji za odpovědi. Tento rozhovor je o Polné, je o věcech, které se týkají každého z nás, mnohdy o věcech vážných. Přesto si myslím, že trocha humoru na závěr neuškodí. Shrnula bych to takto. Kdyby mě na radnici opíjeli pivem tolikrát, kolikrát se mě pokoušeli opít rohlíkem, byl ze mne dnes alkoholik.

Vážení spoluobčané – voliči, přeji šťastnou ruku při nadcházejících komunálních volbách.

Libuše Vítková, SNK Polná – Dobrá adresa

© 2010–2022 Polná Dobrá adresa